تبلیغات
اللهم صلی علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا - ماهیت مرگ از دیدگاه قرآن
دوشنبه 26 بهمن 1388

ماهیت مرگ از دیدگاه قرآن

   نوشته شده توسط: علی مرمضی    

ماهیت مرگ از دیدگاه قرآن

بسیاری از افراد که با چیزهای ناشناخته برخورد می کنند، تفسیرهای متفاوتی به دست می دهند. شاید قضیه به این صورت باشد که افرادی تجربه ها، عواطف و احساسات معینی را به حضور خدا یا جن یا فرشتگان تفسیر می کنند، چون چنین آمادگی فرهنگی و روانی در آنان وجود دارد، چنان چه کسانی که مفهوم الهی یا جن و فرشتگان را رد می کنند، ممکن است آن را به شیوه متفاوتی تفسیر کنند.
پدیده مرگ همواره یکی از دغدغه های اصلی انسان در این کره خاکی است. اینکه مرگ پایان حیات است یا آغاز حیاتی جدید، همواره ذهن انسان را به خود مشغول ساخته و او را به تفکر و تأمل واداشته است. به راستی ماهیت این پدیده که از نگاه برخی تلخ و دهشتناک است چیست؟ انسان ها چه واکنشهایی در برابر مرگ از خود نشان می دهند؟ علل نگرانی و ترس از مرگ چیست؟ قرآن کریم چه توصیفی از پدیده مرگ دارد؟ در این نوشتار سعی شده تا به این سؤالات پاسخی مناسب براساس آموزه های دینی داده شود. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم:

¤ واکنش انسان ها در برابر مرگ

انسان ها در برخورد با اموری که برایشان ناشناخته است، تفسیر و برداشت های متفاوتی ارائه می دهند. گاه این تفاوت ها، ریشه در محیط اجتماعی و حتی طبقاتی فرد دارد؛ گاهی یک چیز در جوامع متفاوتی، چیزی هایی متفاوت انگاشته می شود. در ضمن، واکنش های متفاوت نیز در هنگام بروز این چیزها از سوی افراد جوامع مختلف رخ می دهد. این واکنش های عاطفی چون عشق، هراس و خشم، گستره وسیع و متضاد و حتی متناقضی را باز می نماید.

البته چنین عواطفی به دلایل مشخص و قابل فهمی بروز می کند به گونه ای اگر کسی موقعیت و یا زمینه های معین بروز آن را بداند، در می یابد که چرا این عواطف احساس می شوند و رخ می دهند؛ ولی مشکل فهم عاطفه این است

که به هیچ وجه پیدا نیست که چرا برای افراد مختلف عاطفه های متفاوت رخ می دهد، چنانچه موقعیت و چیزهایی که این عاطفه ها را بر می انگیزد نیز روشن نیست.

به نظر می رسد که نوع اعتقاد و پیش زمینه های فرهنگی در تفاوت واکنش ها مؤثر هستند؛ چنانچه یک نام، یک زمان و یک مکان برای مردمی که در یک زمینه فرهنگی خاص زندگی می کنند دارای قدرت و اقتدار است

و برای مردمی دیگر، هیچ گونه تأثیر مثبت یا منفی در بر ندارد؛ به این معنا که واکنش های عاطفی و یا تفاوت در واکنش ها برخاسته از یک رشته باور داشت ها و تأثیرهای محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی طبقاتی است.

بنابراین نمی توان عامل آن را یک «عامل شناختی» دانست. در حقیقت این عواطف و واکنش ها ریشه در امور و عواملی دارد که به معنایی، شناخته شده و به معنای دیگر، ناشناخته اند. از آن رو ناشناخته است که یک عامل، شناخته و مشخصی نیست و از آن رو شناخته شده است که ریشه در عوامل چندی که مشخص هستند، دارند.

این ابهام را نمی توان بدون توجه بی مورد از سر وا کرد و به حکم کلی در آن بسنده نمود؛ از این جا می توان به این مطلب رسید که چرا برخورد انسان با امور ناشناخته دارای واکنش ها، تفسیرها و برداشت های متفاوت است؛ و حتی یک چیز در جوامع فرهنگی مختلف، تفاوت های عاطفی، کنشی و واکنشی بر می انگیزد؛ بنابراین نمی توان زمینه های فرهنگی، شخصی، اجتماعی و مانند آن را در تفسیرها و واکنش ها نادیده گرفت.

بسیاری از افراد که با چیزهای ناشناخته برخورد می کنند، تفسیرهای متفاوتی به دست می دهند. شاید قضیه به این صورت باشد که افرادی تجربه ها، عواطف و احساسات معینی را به حضور خدا یا جن یا فرشتگان تفسیر می کنند، چون چنین آمادگی فرهنگی و روانی در آنان وجود دارد، چنان چه کسانی که مفهوم الهی یا جن و فرشتگان را رد می کنند، ممکن است آن را به شیوه متفاوتی تفسیر کنند.

به سخنی دیگر، آدم ها در توضیح تجربه های غیر عادی شان به اندیشه ها و باورداشت هایی توسل می جویند که برای آنها آشنا و تا اندازه ای معتبر باشد؛ آنها حتی ممکن است که به خاطر فقدان هرگونه تفسیر معتبر دیگر، ناچار به توسل به یک چنین اندیشه ها و نتیجه گیری هایی شوند، قضیه ای که شاید مایه شگفتی خود آنها نیز باشد.

واکنش های عاطفی چون عشق، هراس و خشم، واکنشی طبیعی است، حتی اگر این واکنش نسبت به یک چیز معین باشد؛ چون تفاوت واکنش ها، ریشه در تفاوت هایی دارد که بیان شد. مرگ، یک واقعیت انکارناپذیر و ناگزیر است. تفاوت واکنشی افراد با این واقعیت، برخاسته از تفاوت هایی شخصی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن است. واکنش طبیعی بسیاری از افراد در قبال آن، چیزی جز هراس نیست. وقتی مرگی پیش می آید، هراس ها و عواطف نیرومندی در نزدیکان شخص مرده پدید می آورد؛ چون هر مرگی روابط را از هم می گسلد و الگوی معمولی زندگی آدم ها را در هم می شکند و بنیادهای اخلاقی جامعه را به لرزه در می آورد. بسیاری از سوگواران گرایش دارند که خود را تسلیم نومیدی کنند، وظایف شان را نادیده گیرند و به شیوه ای رفتار کنند که برای خودشان و دیگران زیانبار است.

واکنش برخی دیگر به گونه ای بسیار متفاوت است. آنان نه تنها از مرگ نمی هراسند، بلکه به جای هراس بدان عشق می ورزند و آن را شیرین تر از عسل و هرچیز گوارای دیگری می بینند. بسیاری از اهل یقین از متدینان به خدا و جهان واپسین چنین واکنشی از خود نشان و بروز می دهند. از نظر قرآن مرگ دروازه انتقال از جهان ناپایدار به جهانی پایدار، از سعادتی شکننده به سعادت جاودانه است.

¤ ماهیت مرگ در نگرش قرآنی

مرگ در منطق قرآنی به معنای فنا و نابودی نیست بلکه دریچه ای به سوی جهان جاودانگی و بقاست. حقیقت مرگ چون حقیقت حیات و زندگی از اسرار هستی است به گونه ای که حقیقت آن تاکنون بر کسی روشن نشده است. بلکه آن چه ما از حقیقت آن می شناسیم تنها آثار آن است.

آن چه از قرآن بر می آید آن است که مرگ یک امر عدمی و به معنای فنا و نیستی نیست بلکه یک امر وجودی است. یک انتقال و عبور از جهان به جهان دیگر است، از این رو بسیاری از آیات قرآن از مرگ به توفی تعبیر کرده اند که به معنای بازگرفتن و دریافت روح از تن است.

خداوند در بیان این امر وجودی می فرماید: الذی خلق الموت و الحیوه (1) خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید. در این جا خداوند، مرگ را همانند زندگی یک آفریده از آفریده های خویش بیان می دارد. چون اگر مرگ امری عدمی بود مخلوق و آفریده به شمار نمی آمد از مخلوقات هیچ گاه جز به «امور وجودی» تعلق نمی گیرد.

به هر حال مرگ از مخلوقات و امر وجودی و دریچه ای است به سوی زندگی دیگر، در سطحی بسیار وسیع تر و آمیخته با ابدیت؛ خداوند می فرماید: ولئن متم او قتلتم لالی الله تحشرون(2) اگر بمیرید و یا کشته (شهید) شوید به سوی خدا باز می گردید.

در حقیقت مرگ پایان راه نیست بلکه آغاز راهی است که بدان به جهان های دیگر منتقل می شوید؛ و این جهان با همه عظمتش تنها مقدمه ای برای جهان های گسترده تر و فراخ تر، جاودانی و ابدی است. و به سخنی دیگر مرگ نه تنها موجب نمی شود تا زندگی، پوچ و بیهوده جلوه کند بلکه به زندگی این جهانی معنا و مفهوم می بخشد و از کارکردهای مرگ می توان معنا بخشی به زندگی دنیایی دانست؛ چون مرگ است که آفرینش هستی را از بیهودگی خارج می سازد و بدان جهت، معنا و مفهوم می بخشد.¤ علل ترس از مرگ

 


بی گمان واکنش طبیعی انسان در برابر ناشناخته ای چون مرگ، ترس و هراس است. ریشه ترس را می توان در این جست که مرگ را پایان، فنا و نیستی تصور می کنند و انسان به طور طبیعی و ذاتی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نیستی و نابودی می گریزد. در قرآن آمده است که ابلیس با بهره گیری از همین عامل، آدم را وسوسه کرد تا نافرمانی خداوند کرده و از میوه درخت ممنوعه بخورد؛ ابلیس به آدم می گوید: «قال یاآدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لایبلی(3) گفت ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و حکومت و ملک نافرسودنی راهنمایی نکنم؟»

بنابراین وحشت و هراس انسان از فنا و نیستی، امری طبیعی و واکنشی عادی است. لذا از «مرگ» به جهت آن که در باورش پایان کار و عامل نیستی و نابودی اوست، می هراسد از آن می گریزد. بسیاری از مردم مرگ را به معنای فنا و نیستی تفسیر می کنند، و بدیهی است که انسان از فنا و نیستی وحشت و هراس دارد. اگر انسان مرگ را به این معنا تفسیر کند، به طور یقین از آن گریزان خواهد بود و همین امر عاملی برای اضطراب و عدم آرامش او در طول زندگی خواهد بود و حتی در بهترین حالات زندگی و در اوج پیروزی و سعادت دنیوی و خوشبختی، اندیشه و تصور این مطلب که روزی این زندگی به پایان خواهد رسید، شهد زندگی را در کام او زهر می کند و همواره در نگرانی و اضطراب به سرمی برد.

البته چنین نیست که همه کسانی که به مرگ به عنوان پل و دروازه و عامل انتقال به هستی و سرای دیگر می نگرند، در آرامش بوده و از مرگ استقبال نمایند، چون افرادی که آن را مقدمه ای برای ورود به جهان وسیع تر، عالی تر و حیاتی جاودان می نگرند به خاطر اعمال و خلاف کاری های خویش از مرگ وحشت دارند، زیرا براین باورند که پس از مرگ وارد جهانی می شوند که وضعیت زندگی ایشان در آن چیزی جز تجسم اعمال دنیایی ایشان نخواهد بود، اعمالی که آنان را از سعادت ابدی دور می کند. بنابراین برای فرار از محاسبه و کیفر الهی گرایش به گریز از مرگ دارند.

اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقای آثار اعمال و جاودانگی کارها تأثیر مهمی در رفتار و کنش و واکنش انسانی برجای می گذارد، و به عنوان یک عامل مؤثر در ترغیب و تشویق انسان به نیکی ها و مبارزه با زشتی ها به شمار می آید.

اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ می تواند در اصلاح افراد فاسد و تشویق افراد فداکار و مجاهد بگذارد به مراتب از هر عامل دیگری بیشتر است، چنان چه عدم ایمان به آن و یا فراموشی مرگ و جهان دیگر، سرچشمه بسیاری از گناهان و رفتارهای زشت و ناپسند است. خداوند می فرماید: فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا(4) آتش دوزخ را بچشید به خاطر آن که دیدار امروز را فراموش کردید.

اما اگر انسان بپذیرد که مرگ عامل انتقال به جهان دیگر است و یا آن را فراموش نکند بلکه همواره مرگ را حاضر داشته باشد و «حضور» مرگ، حضوری شهودی باشد؛ آنگاه حماسه های جاویدانی را رقم خواهد زد. حماسه هایی که یک انسان باورمند پدید می آورد، حماسه های جاویدانی چون حماسه حسینی است. سربازی که منطقش این است که: قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین(5) بگو شما دشمنان درباره ما چه می اندیشید؟ جز رسیدن به یکی از دو خیر، سعادت و افتخار، یا پیروزی بر شما یا رسیدن به لقاءالله و افتخار شهادت، قطعاً چنین سربازی شکست ناپذیر در عرصه زندگی، جهاد، تلاش و سایر عرصه ها است.

مرگ در عقیده باورمندان و شاهدان نه تنها زیبا است، بلکه دریچه ای به جهانی بزرگ، شکستن قفس و آزاد شدن روح انسان، گشودن بندها و قیدها و رسیدن به آزادی مطلق است، طبیعی است که باورمندان و شاهدان نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف ترس و وحشتی ندارند بلکه از مرگ به عنوان عامل جاودانگی، ابدیت و «علی شجره الخلد و ملک لایبلی»(6) استقبال می کنند و می گویند: والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه(7) به خدا سوگند فرزند ابی طالب علاقه اش به مرگ بیشتر از کودک شیرخوار به پستان مادرش است. و ضربه ای را که باعث انتقال و لقاءالله می شود، ضربه رستگاری می بیند: فزت و رب الکعبه؛ به خدای کعبه رستگار شدم.

چون «مرگ برای مؤمن همانند کندن جامه چرکین و پر از حشرات و جانوران موذی، گشودن بند و زنجیرهای سنگین و تبدیل آن به جامه های فاخر، لباس های خوشبو و مرکب های راهوار و خانه های مناسب است ]امام سجاد(ع)[ و یا همانند خوابی است که هر شب به سراغ آدمی می آید جز آن که زمان طولانی تری در خواب مرگ است. »(8)

امام حسین(ع) می فرماید: صبراً بنی الکرام فما الموت الا قنطره تعبر بکم من البؤس و الضراء الی الجنان الواسعه والنعیم الدائمه فأیکم یکره أن ینتقل من سجن الی قصر و ما هو لأعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب؛ ان ابی حدثنی عن رسول الله(ص) ان الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر و الموت جسر هؤلاء الی جنانهم و جسر هؤلاء الی جحیمهم(9)؛ شکیبایی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار! مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی ها و رنج ها به باغ های وسیع بهشت و نعمت های جاودان منتقل می کند، کدام یک از شما از انتقال یافتن از زندان به کاخ ناراحت هستید؟ و اما نسبت به دشمنان شما همانند این است که شخصی را از کاخی به زندان و عذاب منتقل کنند. پدرم از رسول خدا(ص) نقل فرمود که دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است؛ مرگ پل آنها به باغ های بهشت و پل این ها به دوزخ و جهنم است.

و در حدیث است که در عاشورا، هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگ تر و فشار بیشتر می شد، چهره های عاشورائیان حسینی بر افروخته تر و شکوفاتر می شد و حتی پیرمردان اصحاب و یارانش صبح عاشورا خندان بودند و وقتی از آنها پرسش می شد چرا؟ می گفتند: برای این که ساعاتی دیگر شهادت و حورالعین را در آغوش می گیریم. (10)

 


levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:41 ق.ظ

Wow a good deal of terrific knowledge.
buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription buy levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra generic levitra buy levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy generic levitra vardenafil
buy tadalafil pills
سه شنبه 10 مهر 1397 06:14 ق.ظ

Beneficial information. Appreciate it.
achat cialis en suisse cialis 05 200 cialis coupon link for you cialis price cialis kaufen wo cialis for daily use click here cialis daily uk 200 cialis coupon how does cialis work wow look it cialis mexico
buy cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 03:44 ق.ظ

You said this exceptionally well.
price cialis wal mart pharmacy cialis great britain cialis venta a domicilio low cost cialis 20mg cuanto cuesta cialis yaho cialis daily new zealand cialis 20 mg cost cialis billig precios cialis peru cialis soft tabs for sale
cialis
شنبه 7 مهر 1397 12:37 ق.ظ

You actually expressed that perfectly!
ou trouver cialis sur le net viagra vs cialis 5 mg cialis coupon printable cialis generic tadalafil buy 5 mg cialis coupon printable achat cialis en europe cialis 20 mg effectiveness cialis generico online click now buy cialis brand if a woman takes a mans cialis
online pharmacy canada
شنبه 31 شهریور 1397 05:36 ب.ظ

Reliable forum posts. With thanks.
are canadian online pharmacies safe pharmacy near me canadian pharmacycanadian pharmacy canada rx northwestpharmacy canada vagra online pharmacies legitimate buy viagra now canadian drug rx from canada
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:11 ب.ظ

Superb write ups. Appreciate it.
achat cialis en europe only best offers 100mg cialis cialis online nederland acquisto online cialis cialis para que sirve buy cialis cheap 10 mg acquisto online cialis cialis e hiv discount cialis tarif cialis france
buycialisky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:04 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis generisches kanada cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen wo cialis canada on line american pharmacy cialis we choice cialis uk generic cialis 20mg uk cialis diario compra cialis canada on line acquisto online cialis
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:37 ق.ظ

You suggested that adequately!
pastillas cialis y alcoho safe site to buy cialis online cialis generico en mexico cialis prezzo di mercato american pharmacy cialis generic cialis soft gels cialis for daily use best generic drugs cialis buy cialis online legal compare prices cialis uk
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:28 ق.ظ

Regards. I appreciate it!
buy viagra now online buy viagra plus viagra with a prescription buy viagra online ireland buy viagra nz buy pfizer viagra online buy real viagra online uk viagra no pres sildenafil without prescription uk buy viagra online uk
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:42 ب.ظ

Perfectly spoken truly. !
enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis best buy usa cialis online cialis generique cialis tablets for sale cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg best price cialis generico en mexico we choice cialis pfizer india we choice free trial of cialis
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:19 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you.
cialis et insomni cialis side effects dangers achat cialis en itali we use it cialis online store viagra vs cialis vs levitra free generic cialis cipla cialis online cialis prices in england cialis daily reviews cialis diario compra
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:10 ب.ظ

Thanks, An abundance of tips.

click now buy cialis brand cialis canada on line cialis australia org cialis generic tadalafil buy calis buy online cialis 5mg cialis generico lilly rezeptfrei cialis apotheke cialis therapie cialis dosage
how to get a viagra prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:32 ق.ظ

You actually explained this superbly.
sildenafil buy online uk how to buy viagra on line buy viagra online forum viagra online with prescription were to buy viagra buy viagra overnight delivery buy generic viagra online can u buy viagra online best place to buy viagra online where can i get viagra prescription
cialis daily
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:54 ق.ظ

Superb stuff. Appreciate it.
cialis vs viagra cost of cialis per pill usa cialis online side effects for cialis cialis savings card acheter cialis kamagra cialis daily new zealand only here cialis pills cialis para que sirve generic cialis at the pharmacy
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:40 ق.ظ

Cheers. I appreciate it!
purchase once a day cialis cialis generico postepay generic cialis review uk cialis generisches kanada cialis billig discount cialis cialis daily new zealand cialis pills in singapore cialis tadalafil cialis tablets for sale
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:39 ب.ظ

Amazing posts. Cheers!
cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance achat cialis en itali viagra or cialis cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis best buy cialis 5 mg funziona safe dosage for cialis trusted tabled cialis softabs discount cialis
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:39 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
where buy viagra buy viagra now where to buy viagra from sildenafil buy uk buy viagra without consultation uk viagra buy viagra how to buy viagra without prescription buy viagra professional how get viagra viagra how to buy
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 09:17 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
ou acheter du cialis pas cher cialis daily non 5 mg cialis generici only here cialis pills cialis generico online american pharmacy cialis cialis generic tadalafil buy cialis kamagra levitra cialis et insomni prices for cialis 50mg
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:51 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis generico online wow look it cialis mexico cialis daily reviews rezeptfrei cialis apotheke cialis lowest price dosagem ideal cialis cialis daily dose generic cialis manufacturer coupon best generic drugs cialis generic cialis soft gels
How you can increase your height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 06:51 ب.ظ
Asking questions are in fact good thing if you are not understanding anything entirely, but this piece of writing gives nice understanding even.
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 14 مرداد 1396 08:18 ق.ظ
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world all is presented on web?
http://mikekubis.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 10:59 ب.ظ
Hello to all, the contents existing at this site are genuinely amazing for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:31 ق.ظ
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject
but it has pretty much the same page layout
and design. Outstanding choice of colors!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:07 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wanted to mention that I've really enjoyed surfing around
your weblog posts. In any case I'll be subscribing to
your rss feed and I'm hoping you write once more very soon!
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 08:06 ب.ظ
I have read so many content on the topic of the blogger lovers
however this paragraph is in fact a fastidious paragraph, keep it up.
نرگس محمدی
چهارشنبه 5 اسفند 1388 10:03 ق.ظ
سلام....
سالروز امامت حضرت امام زمان مهدی موعود
ولیعصر(عج)رابه همه عاشقان وشیفتگان آن حضرت وهمه
ایرانیان وشیعیان و مسلمانان وموحدین وآزادگان ومحرومین
و مستضعفان در سراسر عالم تبریک و تهنیت عرض مینماید
و امیدوار است که باعنایت به سخنان وشیوه ورفتارآن عزیز
و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بتوانیم اسباب
ظهور بزرگ منجی عالم بشریت مهدی فاطمه(س) رافراهم
سازیم.
محمد
شنبه 1 اسفند 1388 08:42 ب.ظ
سلام دوست عزیز امیدوارم که حالت خوب باشه از وبلاگت خیلی خوشم اومد مثل اینکه روش زحمت زیادی کشیدی ولی خب منم یه وبلاگ دارم که البته به وبلاگ شما نمی رسه ولی دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم اگه دوست داشتی یه سری هم به وبلاگ من بزن اگه خوشت اومد خبرم کن که تبادل لینک کنیم در آخر برات آرزوی موفقیت می کنم
آدرس وبلاگم : www.shobheh.blogfa.com
آدرس سایتم:www.shobhe.com اگه خواستی یه سری هم به سایتم بزن سایت بدی نیست
ایمیل : mtgh87@yahoo.com
محمد
پنجشنبه 29 بهمن 1388 05:26 ب.ظ
سلام
وبلاگتان را خواندم خوب و مفید بود ان شاء الله موفق باشید
به امید دیدار شما در وبلاگ احكام
علی
دوشنبه 26 بهمن 1388 05:30 ب.ظ
هذا ایدی تبی انسوی چت
alich1992
mina
دوشنبه 26 بهمن 1388 05:25 ب.ظ
برای افزایش چند برابری امار وبلاگتان اول لینک خود را درلینک باکس ثبت کنید وسپس کد اختصاصی وبلاگتان را که سیستم به شما میدهد راکپی کنید ووارد ویرایش قالب وبلاگ بشوید وکد را در جای مناسبی بزارید
لینک شما به صورت اتوماتیک فعال میشود وباهر بازدید روزانه لینک شما به روزرسانی میشود
مثلا اگر شما روزی 2000بازدید کننده داشته باشید لینک شما 2000بار به روزرسانی میشود


هدیه دوستان ماب شما دانلود برنامه ارسال نظر گروهی به میهن بلاگ به صورت رایگان و بانک ایمیل های تفریحی : http://www.iroonigroup.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر