شنبه 30 مرداد 1389

فضایل رمضان

   نوشته شده توسط: علی مرمضی    

حلول ماه مبارک رمضان ،ماه بهار قرآن  را  تبریک وتهنیت عرض می دارم واز الله متعال استد عا دارم که بر من وشما توفیق بند گی اعطا بفر ماید . در آیه متبرکه که تلاوت شد الله جل جلاله می فرماید : ای کسانیکه ایمان آورده اید  برشما روزه فرض شده است چنانچه بر کسانیکه قبل از شما بوده اند فرض شده بود .تااینکه متقی گردید( از عذاب الهی وقایه شوید) .  از آیه متبرکه دانسته می شود که روزه یک عبادت قدیمی بوده وتنها اختصاص به امت اسلامی نداشته بلکه بر امتان دیگر انبیاء علیهم السلام  نیز فرض بوده است. وحکمت در فرضیت آن باروشن نمودن شمع تقوی انسان جسم وروح خود را وقایه نمایدزیرا رسو ل الله می فر مایند (صوموا تصحوا) روزه بگیرید وصحتمندی بیابید باادای این فریضه الهی انسان مؤمن جسم وروح خود را صحت مند می گرداند . جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم به ر وایت حضرت سلمان فارسی که بیهقی روایت نموده است در آخرین روز شعبان  ویا در اولین شب رمضان در جمع یاران خود خطبه را ایراد فر مودند وچنین ار شاد نمودند:

((ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک ،شهر فیه لیلة خیر من الف شهر جعل الله صیام یومه فریضة وقیام لیله تطوعا من تقرب بخصلةکان کمن ادی فریضة فیما سواه ومن ادی فریضة فیه کمن ادی سبعین فریضة فیما سواه ، هو شهر الصبر  الصبر ثوابه الجنة  وشهر المواساة وشهر یزاد فیه رزق المؤمن من فطر صائما کانت مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار  وكان له مثل اجره من  غیر ان ینقص من اجره شیئ وقالوا یا رسول الله !لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم  .فقال رسو ل الله صلی الله علیه وسلم یعطی الله هذه  الثواب من فطر صائما علی تمرة او شربة ماء او مذقة لبن و هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من النیران . من خفف عن مملوکه غفر الله له واعتقه من النار . واستکثرو فیه من اربع خصال  خصلتین تر ضون بهما ربکم  وخصلتان لا غناء بکم عنهما  فاما لخصلتان اللتان تر ضون بهما . فشهادة ان لااله الا الله وتستغفرونه واما الخصلتان لا غناء بکم  عنهما  فتسئلون الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقا صائما سقی الله من حوضی شربة لا یظمأ حتی ید خل الجنة)) ای مردم! ما ه بسیار مبارک وبزرگی بر شما سایه رحمت افگنده ماهی که در آن شبی است بهتراز هزا رماه وخداوند رزوه روزش را فرض وقیام شبش را نفل قرار داده است کسیکه در این ماه به خصلت نیکوی به خدا تقرب جوید مثل انجام فرضی است وکسیکه  در این ماه فرضی انجام دهد ثواب هفتاد فرض است که در غیر این ماه انجام دهد . این ماه صبر است وثواب وپاداش صبر بهشت است وماه برابری ومواسات واخوت است  وماهی است که در آن که در آن رزق مؤمن افزوده  می شود . کسیکه روزه داری را افطاری بدهد سبب عفو گناهان ونجات آن از عذاب جهنم می گرددوبرایش مانند مزد آن اعطا می شود بدون اینکه از مزد روزه دار چیزی کاسته شود . واصحاب پرسیدند: یا رسول الله ! ما همه توانایی افطاری روزه داری را نداریم . فرمودند این ثواب در مقابل دادن دانه خرمایی و شربت آبی و چشیدن شیری نیز اعطا می نماید  واین ماهی است که اولش رحمت ووسطش مغفرت وآخرش آزادی از عذاب الهی است . وکسیکه بر مملوک ها وزیر دستان خود آسان گیری نماید خدا اورا می آمرزد واز عذاب جهنم آزادش می گرداند.  ودر ین ماه چهار خصلت را به فراوانی انجام بدهید . دوخصلت که سبب رضایت الله جل جلاله از شما می گردد ودوخصلت دیگری که شما از آن بی نیاز نیستید . اما دوخصلتی که سبب رضایت الله می شود اول گفتن کلمه شهادت وعمل بدان است وودیگری طلب مغفرت ازذات الله جل مجده و ودو خصلتی که بدان محتاج می باشید اول طلب جنت ودیگری پناه جستن به خدا از آتش جهنم می باشد. وباز فرمودند: کسی که روزی داری دروقت افطار آبی بدهد الله جل جلاله انرا از حوضم( کوثر) آب میدهد که تا وقت دخول بهشت اصلا احساس تشنگی را نمی نماید. وقتی درین خطبه رسول معظم اسلام  دقیق متوجه شویم چقدر فضایلی را از  رمضان مطرح وبیان می نمایند و مؤمنین بر اخوت و مواسات رهنمایی می نمایند وباظرافتی خاص متوجه فقراء ومستمندان می گردانند لذا همانطوریکه در حدیث اول صحبت ذکر شد با آمدن رمضان  در وازه بهشت خدا بازوشیاطین به زنجیر گشیده می شوند .لذا بر  ماست که درمدت یکماه در مکتب وتر بیت گاه رمضان که تربیه می گردیم متوجه  خواست های روزه باشیم  تا وسیله رحمت الهی شود وهمانطوریکه از مفطرات ثلاثه( خوردن،آشامیدن و جماع نمودن)خود را حفظ می ماییم باید تمام اعضای بدن من وشماروزه دار باشد ازغیبت کردن وغیبت شنیدن وآزار اذیت دیگران خود را باز داریم واعضای بدن هم روزه دار باشد. . ونماز های پنجگانه خود را به جماعت ادا نماییم بویژه سنت رسول الله وسیدنا فروق را ضمن نماز تروایح به کلام جها ن شمول الهی گوش فرا دهیم  ودر مجالس وعظ ونصیحت شرکت نموده وچنین مجالسی را دایر نماییم ونو جوانان پسر ودختر خود را بر ادای دساتیر الهی وادار شان سازیم وهمه مراعات گر آداب اسلامی وفرامین آن باشیم بویژه از نگاهای زهر آلود وشهوانی وبی حجابی وبد حجابی  تاینکه در تربیت گاه رمضان  صحیح تر بیت یافته وتا سال دیگر ورمضان دیگر اثرات آن بر بالای من وشما موجود با شد.

وموضوع دیگر قابل یادآوری توهین پاپ رهبر کاتولیک های به مقدسات اسلامی است که یک عمل شنیع وزشتی است که باعث غم واندوه وایجاد نفرت بیشتر امت مسلمه از دشمنان اسلام شده است ،ماهم در حالیکه این اظهارات نا بخردانه واحمقانه را شدیدا محکوم می نماییم وبه او وطرفدارانش اعلان می داریم که خدای مان فرموده است{والله متم نوره ولوکره الکافرون} خدانورش ودینش را به اتمام می رساند وجهان شمولش می گرداند اگرچه کفار بد ببرند. ودشمنان اسلام از صدر اسلام تا حال در مقابل دین ما ومقدسات ما وپیامبر ما آنچه بر توان داشتند انجام داده اند ومی دهند وخواهند داد واین بغض وعداوت شان در مقابل اسلام ومسلمین  از پیشرفت دعوت اسلامی در سرزمین های شان ،واینکه دیگر آیین منحرفه مسیحت پاسخگوی مردم شان نیست ،سرچشمه می گیرد وقتی انسان  بی خرد  دلیلی نداشت دست  به طوطئه های وتهمت نابخردانه می زند . واین مرتبه این توهینات از بان یک فرد معمولی مطرح نگردیده بلکه از زبان کسی مطرح گردیده  که خو را همه چیز مسیحیت ونما ینده حضرت عیسی علیه  وعلی نبیناعلیه الصلاة والسلام  معرفی میدار د . که دلیل بر خبث باطنی دشمنان اسلام است و باید امت اسلامی همانطوریکه روشن وبیدار اند بیدار تر گردند ووحدت خودرا حفظ نمایند ودین خود(اسلام) که در آینده نزدیک اکثریت نفوس جهان را در بر خواهد گرفت ، با اطاعت از فرامین آن حفظش نمایند با شد که یاوه سرایان آنچه می خواهند بگویند (وان ربک لبالمرصاد) وهاناپرور دگار تو در کمین است. وما مردم می باشیم که به فرموده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت خودرا در اسلام یافتیم وبا اسلام عزت داریم  ودشمنان خود را خوب می شناسیم واهداف شان را هم متوجه بوده ونیرنگ های شان مارا فریب داده نخواهد توانست چنانچه واقعه اخیر که در در وازه مسجد جامع بزرگ  هرات به وقوع پیوست ومنجر به شهادت ومجروح شدن بیش از سی نفر از نماز گزاران شد ما از تو طئه های دشمنان اسلام وآرامش امت اسلامی می دانیم واین را نیزشدیدا تقبیح و محکوم می نماییم در حالیکه بر شهدا از الله پاگ استد عا جنت الفردوس را نموده شفای عاجل بر مجروحین بویژه خطیب جامع بزرگ هرات وصبر جمیل بر باز ماندگان شهدا ء مسئلت داریم . 

وموضوع قابل یادآوری دیگرحلول ماه مبارگ رمضان است چون در روز بیست ونهم شعبان قرا رداریم وماه طبق فرموده رسول معظم اسلام 29یا 30روز میباشد واحتمال رویت آن درین شب هست در صورتی که ماه به اصطلاح نو شد وتوسط مقامات قضایی شهادت رویت گنندگان تأییدگردید فردا اول ماه رمضان است و روزه گرفتن برمن شما فرض است و اگر ماه رویت نگردید روز یکشنبه اول رمضان المبارک می باشد. وقابل یادآوری است که ختم قرآن عطیم الشان از شب یکشنبه در ین مسجد و دیگر مساجد شهر مان ضمن نماز ترویح  شروع خواه شد.

در حالیکه بار دیگر فرا رسیدن ماه بهار قرآن تبریک وتهنیت عرض میدارم واز الله توفیق عبادتش را می خواهم دعا می نمایم.

أسأل الله أن یثبِّتنی وإیاكم على صراطه المستقیم، وأن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن یحیِیَنا مسلمین ویمیتَنا مسلمین ویلحِقَنا بالصالحین، غیرَ خزایا ولا مفتونین، إنّه أرحمُ الراحمین وأكرم الأكرمین.اللهم اجعل خیر اعمارنا اواخرها وخیر اعمالنا خواتیمها وخیر ایامنا یوما نلقیک فیه .اللّهمّ صلِّ وسلِّم وبارك على عبدِك ورسولِك محمّد، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدین الأئمّة المهدیین: أبی بكر وعمرَ وعثمان وعلیّ وعن سائر أصحاب نبیّك أجمعین، وعن التابعین وتابعِیهم بإحسانٍ إلى یوم الدین، وعنا معهم بعفوِك وكرمِك وجودك وإحسانِك یا أرحمَ الراحمرین.

اللّهمّ أعزَّ الإسلام والمسلمین، وأذلَّ الشرك والمشركین، ودمِّر أعداء الدین، وانصُر عبادَك الموحّدین... .أسأَل الله أن یوفِّقَنی وإیاكم لما یحبّه ویرضاه، وأن یتقبّلَ منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن یجعلَنا فی هذا الیومِ ممّن یستجاب دعاؤُه، إنه على كلِّ شیء قدیر.

بَارك الله لی ولكم فی القرآنِ العظیم، ونفَعنی وإیّاكم بما فیهِ مِنَ الآیاتِ والذِّكر الحكِیم، أقول قَولی هَذَا، وأستغفِر الله العظیمَ لی ولكم ولسائر المسلمین من كلِّ ذنبٍ، فاستغفِروه وتوبوا إلیه، إنه هو الغفور الرحیم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic